Adatvédelmi Nyilatkozat

www.fm-parfumok.hu

1. Preambulum

A NET INNOVATION Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.fm-parfumok.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja az FM parfümök interneten történő bemutatása, kiskereskedelmi értékesítése és - igény szerint - házhozszállítása a vásárlók részére.

Az adatok kezelésével összefüggésben Szolgáltató tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről,valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A honlap használatával Ön, mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

2. Fogalmak

Az 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban Avtv.) rendelkezik a személyes adatokvédelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. A törvény értelmében:ű

 

2.1. Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

 

2.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagyképfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikaijellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

 

2.3. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogiszemélyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

2.4. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

 

2.5. Adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára.

 

2.6. Nyilvánosságra hozatal: valamely adat bárki számára hozzáférhetővé tétele.

 

2.7. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

 

2.8. Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.

3. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Szolgáltató adatai

Cégnév NET INNOVATION Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Székhely: 3535 Miskolc, Csendes u. 44.

 

Kapcsolattartó neve: Bernáth Péter

 

Kapcsolattartó telefonyszáma: 06703246833

 

Elektronikus levélcím: m

 

Cégjegyzékszám: 05-09-024492

 

Nyilvántartóhatóság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

 

Adószám: 23999743-2-05

 

Számlavezető pénzintézet: ERSTE Bank

 

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-63350207

4. Az adatkezelőnyilvántartásba vételi azonosítója

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 30. § a) pontja alapjánaz adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

5. Az adatkezelés meghatározása és jogalapja

5.1. Az adatkezelés, így a honlapon vásárló(regisztráló) felhasználókra vonatkozó azonosító és szállítási, számlázási adatok rögzítése, a honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.

 

5.2. Az adatkezelésre a www.fm-parfumok.hu honlapot igénybe vevő felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor, amely hozzájárulás terjedelmét a 6. pont rendelkezései határozzák meg. A felhasználók a hozzájárulást a rendelési folyamat során, az adatmegadás lapon található Chek box bepipálásval adják meg.

 

5.3. A személyes adatok kezelésére így az Avtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. éviCVIII. törvény (Ektv.), valamint a regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

6. A kezelt adatok köre

6.1. A honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. A cookie (süti) a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. Az így nyert adatokhoz csak az adatkezelő fér hozzá.

6.2. Vásárlók esetében Szolgáltató a következő személyes adatokat kezeli:

 • Név
 • Telefonszám
 • Email
 • Szállítási cím
 • Számlázási adatok

7. Az adatkezelés célja

7.1. A személyes adatok kezelésének célja:

 • a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása;
 • a Honlapon történő szerződéskötés és igény szerint a kiszállítás lehetővé tétele;
 • a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, számlázás;
 • illetéktelenek személyes adatokhoz valóhozzáférésének megakadályozása;
 • a törvény által elrendelt adatkezelésekés adatszolgáltatások teljesíthetősége.

7.2. Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

 

7.3. Szolgáltató által naplózott adatok kezelése, valamint a cookie általgyűjtött felhasználói szokásokról szerzett információkból nyert adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál.

 

7.4. Szolgáltató kijelenti, hogy az általa kezelt adatokat - a felhasználó írásbeli hozzájárulása hiányában - közvetlen üzletszerzési célra nem használja fel.

8. Az adatkezelés időtartama

8.1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart.

 

8.2. A naplózott adatokat a rendszer - az utolsó látogatás kivételével, amelyet automatikusan felülír - a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

 

8.3. Az adatok törlését a Felhasználó emailben is kérheti a következő email címen: e

9. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

9.1. A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

9.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl.rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

 

9.3. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése körében Szolgáltató adatfeldolgozót vesz igénybe, akik a szerver üzemeltetésének technikai műveleteit végzik.

10. Adatbiztonság

10.1. Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

 

10.2. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, a rendszer üzemeltetését végző adatfeldolgozónál telepített, 24 órásőrzéssel védett, dedikált szerveren tárolja.

11. A felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei

11.1. A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá az Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint módosíthatja vagy kérheti adatai törlését.

 

11.2. Szolgáltató a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó,általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belülírásban, e-mail útján adja meg a kért tájékoztatást.

 

11.3. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy a jogszabályban meghatározott kivételekkel azok törlését kérni.

 

 • 11.4. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
  Levelezési cím:. 3535 Miskolc, Csendes u. 44.
 • Email: m
 • Telefon: 06-70/324-6833

11.5. A felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Szolgáltató munkatársához fordulhat az m e-mail címen.

 

11.6. A felhasználó az Avtv., valamint a Polgári törvénykönyv (1959. évi IV.törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az adatvédelmibiztoshoz fordulhat (1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf.40, további információ: http://abiweb.obh.hu/abi/).

12. Az AdatvédelmiNyilatkozat egyoldalú módosítása

12.1. Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes e-mailes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá az felhasználóval szemben.

 

12.2. Az Adatvédelmi Nyilatkozat legutóbbi módosításának dátuma: [2013-07-01]